เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

 

อุบล (สำนักงาน)      045-285833  064-7057477    
อุบลฯ (บขส)            045-311820  045-251519    
เขื่องใน                081-2646017    
ลุมพุก (คำเขื่อนแก้ว)045-791065    
ยโสธร                 045-712169    
ขอนแก่น (ใหม่)       043-471586  087-9537575    
อุดรฯ                  042-110147, 082-1271124    
หนองคาย            042-461133  086-3596515    
ศรีสะเกษ             045-612757  081-821 5997,    
เสลภูมิ                065-316786    
ร้อยเอ็ด               089-8420265    
มหาสารคาม         086-2392285    
     
เงื่อนไขการเดิทาง    
1. บัตรโดยสารสูญหาย  แก้ไข  ขูดลบ  ถือเป็นโมฆะ
2.ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 30 วัน เลื่อนได้ 1 ครั้ง เลื่อนก่อนรถออกไม่น้อยกว่า 1 ชม. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิไม่สามารถคืนตั๋วได้
3. การคืนตั๋วต้องก่อนรถออกไม่น้อยกว่า 1 ชม. มิฉะนั้ถื่อว่าสละสิทธิ์โดนหัก 20% จากค่าโดยสาร
4. จองตั๋วทางโทรศัพท์ ต้องมารับตั๋วก่อนรถออก 1 ชม. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
5. กรุณาแสดงตัวก่อนรถออก 20 นาที
6. นำสัมภาระติดตัวได้ 2 ชิ้น น้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กก.
7. บริษัทรับผิดชอบความเสียหายเฉพาะสัมภาระที่รับฝากและติดป้ายวงเงินไม่เกิน 500 บาท
    สัมภาระติดตัวผู้โดยสารหรือเก็บไว้บนชั้นวางของสูญหายทางบริษัทไม่รับผิดชอบ